Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

FF 4.0.1 identifies as 3.6.2

  • 4 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Upgraded from 3.6 to 4.0.1 then tried installing a theme for 4.0.1 but I'm getting "Not available for Firefox 3.6.2". I tried uninstalling and reinstalling 4.0.1 but no joy. Even though I'm actually running 4.0.1, the browser still identifies as 3.6.2. How do I fix this?

Upgraded from 3.6 to 4.0.1 then tried installing a theme for 4.0.1 but I'm getting "Not available for Firefox 3.6.2". I tried uninstalling and reinstalling 4.0.1 but no joy. Even though I'm actually running 4.0.1, the browser still identifies as 3.6.2. How do I fix this?

Giải pháp được chọn

You have a corrupted user agent that identifies you as Firefox/3.6.2

  • Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-GB; rv:1.9.2.2) Gecko/20100316 Firefox/3.6.2

See:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

I have experienced a similar situation. In my case however, my printing software cannot function completely. I can print but I can not choose options from properties. eg. choosing double sided Unfortunately I cannot help you with your problem. I wish I could.

more options

Giải pháp được chọn

You have a corrupted user agent that identifies you as Firefox/3.6.2

  • Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-GB; rv:1.9.2.2) Gecko/20100316 Firefox/3.6.2

See:

more options

Thank you for that. Resetting useragent fixed it.