Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 4.0 is unrecognizable when I try to move to my applications folder.

  • 1 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Firefox downloads fine, but when try to put it in my applications folder there is a circle with a line through the Firefox icon and it will not install.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox 4 doesn't run on a PPC Mac.

Firefox 4 requires at least OS X 10.5 and an Intel Mac.

For Mac OS X 10.4.11 or Mac OS X 10.5.8 you can look at:

Firefox 3.6.x can be found here: