Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I add new content type and program to run it DXF

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
more options

Ok follow me here Tools>Options>Applications So now we see a list of content type and associated actions.

How do I add another entry eg. ".DXF" file types to the list?

Ok follow me here Tools>Options>Applications So now we see a list of content type and associated actions. How do I add another entry eg. ".DXF" file types to the list?