Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I get an update to install this update (https://d3lvr7yuk4uaui.cloudfront.net/inst/FirefoxUpgrade.xpi) is this a update from Firefox. It has a message that states " a critical software update is needed for your browser. I want to make sure this is safe

  • 2 trả lời
  • 457 gặp vấn đề này
  • 26 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

Firefox is preventing an update on my computer It says it is a Firefox update It says SYSTEM UPDATE REQUIRED-A critical software update in needed for your browser. I have never seen this kind of update from Firefox before I want to know it is a safe update

Firefox is preventing an update on my computer It says it is a Firefox update It says SYSTEM UPDATE REQUIRED-A critical software update in needed for your browser. I have never seen this kind of update from Firefox before I want to know it is a safe update

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Go into your add-ons and remove the Game Labs add on. Restart Firefox. No more red banner.

more options

That is not a legitimate Firefox update!

more options

What if there is no Game Play Labs thing in your add-ons?