Join the AMA (Ask Me Anything) with Firefox leadership team to talk about Firefox priorities in 2024. Mark your calendar! Thursday, June 13, 17:00 - 19:00 UTC.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why do menus under the Bookmarks Toolbar not show newly added bookmarks?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

When I create a folder in the Bookmarks Toolbar and add bookmarks to it, the first shows up like I would expect, but any additional bookmarks do not appear in the menu opened by clicking on the toolbar button for the folder.

They do appear in the "Library" window (accessed using the "Bookmarks > Organize Bookmarks" menu item), and do appear in the menu after a browser restart. So why in the world don't they show up in the folder's menu under the toolbar immediately?

When I create a folder in the Bookmarks Toolbar and add bookmarks to it, the first shows up like I would expect, but any additional bookmarks do not appear in the menu opened by clicking on the toolbar button for the folder. They do appear in the "Library" window (accessed using the "Bookmarks > Organize Bookmarks" menu item), and do appear in the menu after a browser restart. So why in the world don't they show up in the folder's menu under the toolbar immediately?