Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Sluggish at initial opening and loading websites, google maps print and images not working right, problems are not present in Chrome and Safari

  • Không có trả lời
  • 21 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
more options

Firefox is very slow opening. Web pages load slowly. When I go to images in a Google search, the pictures take a long time to load, and when I click on an image, then the back arrow, the loading time for the previous page is very slow. When I print a Google map, it is small, rather than full-page. In Google Chrome or Safari, the same actions product immediate results. I cannot get Google desktop to work.

Firefox is very slow opening. Web pages load slowly. When I go to images in a Google search, the pictures take a long time to load, and when I click on an image, then the back arrow, the loading time for the previous page is very slow. When I print a Google map, it is small, rather than full-page. In Google Chrome or Safari, the same actions product immediate results. I cannot get Google desktop to work.