Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I set firefox so it automatically logs on to my websites when i run it?

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Siddhartha Dugar

more options

I have a number of websites (like google, facebook, and a couple of wikis) that I want to log on to automatically. I have checked "Keep me logged in", but this doesn't work. Is there any way to do this?

I have a number of websites (like google, facebook, and a couple of wikis) that I want to log on to automatically. I have checked "Keep me logged in", but this doesn't work. Is there any way to do this?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Check if your "Remember passwords.." option is disabled. You can find it from menubar>Tools>Options>Security panel. Enabling it should solve your problem. Otherwise you should check if cookies are enabled in your firefox. This can be found in menubar>Tools>Options>Privacy.