Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

why does it take so long for a you tube video to load??

  • Không có trả lời
  • 12 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

when I try to play a video on you tube or on facebook, it just sits and spins. It takes about 20 minutes to play a one minute video! Can anyone help?!

when I try to play a video on you tube or on facebook, it just sits and spins. It takes about 20 minutes to play a one minute video! Can anyone help?!