Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do i perform a Hard Refresh?

  • 1 trả lời
  • 13 gặp vấn đề này
  • 11643 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Shawn

more options

On IE it is ctrl/shift/refresh

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can reload the page by pressing F5 or by pressing the reload button on the Navigation Toolbar. See Customize Firefox controls, buttons and toolbars. Ctrl+F5 will also reload the current page and override the cache. Also See Keyboard shortcuts - Perform common Firefox tasks quickly

Được chỉnh sửa bởi Shawn vào