Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I refresh a web site that I use often but it also changes its content frequently. Where is the refresh icon?

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 28 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I use to refresh my browser & web pages by clicking on the "refresh" button. This button is no longer on my browser. how can I refresh a web page or keep it up to date if there is no refresh icon to use.?

I use to refresh my browser & web pages by clicking on the "refresh" button. This button is no longer on my browser. how can I refresh a web page or keep it up to date if there is no refresh icon to use.?

Giải pháp được chọn

Firefox 4 and later use a combined Stop/Reload/Go button that is positioned at the right end of the location bar.
During the page load process it shows as a Stop button and after the loading has finished the button is changed to a Reload button.
If you type in the location bar then that button becomes a Go button.
Middle-click the Reload button to duplicate the current tab to a new tab.


Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Firefox 4 and later use a combined Stop/Reload/Go button that is positioned at the right end of the location bar.
During the page load process it shows as a Stop button and after the loading has finished the button is changed to a Reload button.
If you type in the location bar then that button becomes a Go button.
Middle-click the Reload button to duplicate the current tab to a new tab.