Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Update 3.6.8 won't install. Message says it can't find liscense ...see home page. What can I do? Using XP version 3.6.7

  • 3 trả lời
  • 20 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Update 3.6.8 won't install. Message says it can't find liscense ...see home page. What can I do? I am using XP and Firefox version 3.6.7

This happened

Every time Firefox opened

== Since mid July

Giải pháp được chọn

Do a clean reinstall and download a fresh Firefox copy from http://www.mozilla.com/firefox/all.html and save the file to the desktop. Uninstall your current Firefox version and remove the Firefox program folder before installing that copy of the Firefox installer. It is important to delete the Firefox program folder to remove all the files and make sure that there are no problems with files that were leftover after uninstalling.

You can skip the step to create a new profile, that is not necessary for this issue. ..... See http://kb.mozillazine.org/Standard_diagnostic_-_Firefox#Clean_reinstall

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Do a clean reinstall and download a fresh Firefox copy from http://www.mozilla.com/firefox/all.html and save the file to the desktop. Uninstall your current Firefox version and remove the Firefox program folder before installing that copy of the Firefox installer. It is important to delete the Firefox program folder to remove all the files and make sure that there are no problems with files that were leftover after uninstalling.

You can skip the step to create a new profile, that is not necessary for this issue. ..... See http://kb.mozillazine.org/Standard_diagnostic_-_Firefox#Clean_reinstall

more options

I have this problem, plus an extra. I tried to uninstall Firefox through control panel, and it says that "cant uninstall. Firefox 3.6 may have been uninstalled." What do I do next?

more options

Delete the Firefox program folder from your hard drive: "C:\Program Flies\Mozilla Firefox\"

See http://kb.mozillazine.org/Uninstalling_Firefox