Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I tried downloading new version but couldnt connect due to proxy settings. Then tried to delete download and revert to my current version but now unable to connect to internet at all which is def working as I can use my laptop. What do i need to do? Th

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Internet and firefox worked, i downloaded new version which would not work due to proxy settings. I then deleted download and thought i could revert to current version but now I am unable to connect to the internet at all using mozilla or explorer. My internet connection is fine as Im able to use my laptop. Please help im not very good with computers. Thanks.

== i tried to download newer version of firefox

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

In Firefox 3.6.4 and later the default connection settings have been changed to "Use the system proxy settings". See "Firefox connection settings" in Server Not Found - Troubleshoot connection problems

You can find the connection setting here: Tools > Options > Advanced : Network : Connection If you do not need to use a proxy to connect to internet then select No Proxy