Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

suddenly, I can't print any web page. After the print command, it wants to save it as a XPS file.

  • 2 trả lời
  • 105 gặp vấn đề này
  • 554 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi arc001

more options

suddenly I can't print any web page. After the print command it wants me to save as an XPS file and I can't get past that.

This happened

Every time Firefox opened

== few weeks ago

Giải pháp được chọn

In the print dialog, change the selected printer from Microsoft XPS Document Writer to your desired printer.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 10

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

In the print dialog, change the selected printer from Microsoft XPS Document Writer to your desired printer.

more options

I found that Firefox/XPS had deleted all printer driver setups except for the XPS connection. I had to reinstall my printer connection in order to have that selection present in the printer dialogue box.