Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The command line no longer shows up when I log onto Firefox. Have to go through History and Home to see it. Can you help?

 • 1 trả lời
 • 6 gặp vấn đề này
 • 15 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

My command line no longer shows up when I log onto Firefox. Only the top most line (Firefox, File, Edit, etc). The only way to get to my start page is by going to History and tap on Home.

This happened

Every time Firefox opened

== When I upgraded to newest version, I think

Giải pháp được chọn

* Make sure that you have the Navigation Toolbar and other toolbars visible: View > Toolbars .
* If items are missing then see if you can find them in the View > Toolbars > Customize window.
* If you see the item in the Customize window then drag it back from the Customize window to the Navigation toolbar.
* If you do not see that item then click the Restore Default Set button in the View > Toolbars > Customize window.

See also Back and forward or other toolbar buttons are missing and Customize Firefox controls, buttons and toolbars --- http://kb.mozillazine.org/Toolbar_customization

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

* Make sure that you have the Navigation Toolbar and other toolbars visible: View > Toolbars .
* If items are missing then see if you can find them in the View > Toolbars > Customize window.
* If you see the item in the Customize window then drag it back from the Customize window to the Navigation toolbar.
* If you do not see that item then click the Restore Default Set button in the View > Toolbars > Customize window.

See also Back and forward or other toolbar buttons are missing and Customize Firefox controls, buttons and toolbars --- http://kb.mozillazine.org/Toolbar_customization