Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I make a Yahoo Mail icon on my desktop that opens via Firefox?

  • 1 trả lời
  • 27 gặp vấn đề này
  • 23569 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AnonymousUser

more options

I have a Yahoo Mail icon that opens with Internet Explorer, but I want a Yahoo Mail icon that opens with Firefox. Firefox is set as our default browser. How do I set up that icon?

Operating system

XP

Giải pháp được chọn

Right-click on your desktop, select New, then Shortcut. In the location box, enter "http://mail.yahoo.com" (without quotes). Click Next, then name the shortcut whatever you wish. When double-clicked, it will open in your computer's default web browser.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Right-click on your desktop, select New, then Shortcut. In the location box, enter "http://mail.yahoo.com" (without quotes). Click Next, then name the shortcut whatever you wish. When double-clicked, it will open in your computer's default web browser.