Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When changing from one website to another it locks up.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zzxc

more options
occasionally when I am attempting to switch from one website to another it locks up and I

have to restart my computer and log on to firefox again.

URL of affected sites

http://

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Most Firefox hangs are caused by either a plugin or an extension.

  1. Check for outdated plugins on the plugin check page.
  2. If the problem continues after updating plugins, an extension may be the cause. Follow the steps at Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems.