Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

What does %U means on /usr/bin/firefox &U

  • 1 trả lời
  • 20 gặp vấn đề này
  • 5825 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Cheng Wang

more options

I used GNU/Linux, and when I look the properties of desktop and panel shortcut to firefox the command are /usr/bin/firefox %U. What does %U means? When I typed it manually on my terminal it the firefox start and goes to http://www.%u.com/. But that not occured when I click on the shortcut. What is the reason for this different behaviour? Thanks in advance.

Giải pháp được chọn

The %U represents a URL. If you drag a URL to the shortcut then it'll open that URL in Firefox.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 8

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

The %U represents a URL. If you drag a URL to the shortcut then it'll open that URL in Firefox.