X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

What does %U means on /usr/bin/firefox &U

Được đăng

I used GNU/Linux, and when I look the properties of desktop and panel shortcut to firefox the command are /usr/bin/firefox %U. What does %U means? When I typed it manually on my terminal it the firefox start and goes to http://www.%u.com/. But that not occured when I click on the shortcut. What is the reason for this different behaviour? Thanks in advance.

I used GNU/Linux, and when I look the properties of desktop and panel shortcut to firefox the command are /usr/bin/firefox %U. What does %U means? When I typed it manually on my terminal it the firefox start and goes to http://www.%u.com/. But that not occured when I click on the shortcut. What is the reason for this different behaviour? Thanks in advance.

Giải pháp được chọn

The %U represents a URL. If you drag a URL to the shortcut then it'll open that URL in Firefox.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 8

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.2.3) Gecko/20100411 Gentoo Firefox/3.6.3

Thông tin chi tiết

Cheng Wang 34 giải pháp 435 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

The %U represents a URL. If you drag a URL to the shortcut then it'll open that URL in Firefox.

The %U represents a URL. If you drag a URL to the shortcut then it'll open that URL in Firefox.