Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is there a plug-in yet that will allow pdf forms to be opened in the browser and submitted?

  • 1 trả lời
  • 23 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AnonymousUser

more options

Is there a plug-in yet for Firefox that will allow pdf forms to be opened in the browser (instead of downloaded), and then submitted to an e-mail address using the submit button on the form? I finally installed the plug-in that allows a pdf to open in Firefox and not downloaded, but the Submit button doesn't work.

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Help. Same issue.