Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have selected the option to not show popup blocks again. How can I undo this?

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 27 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Wikiwide

more options

I clicked the options button on the popup block warning bar and inadvertently selected the option to not show blocked popups again. How do I undo this?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Tools->Options->Content->Block popup windows

Does it help?

more options

Thanks for the reply. The standard Tools/Options box does not appear to contain any option to re-enable the popup warning bar, but only the option to actually allow/disallow popups. Any other ideas?

Thanks.