Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I change the download target from my C drive to an external drive

  • 1 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TXGuy

more options

I would like to change the target for downloads from my C drive to an external drive. Is this possible?

I would like to change the target for downloads from my C drive to an external drive. Is this possible?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Tools > Options > General, Downloads section, "Save files to", click "Browse" and point to the drive and folder for the downloads.

See: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Options+window+-+General+panel