Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why doesn't Firefox support the Windows 7 taskbar properly.

  • 1 trả lời
  • 17 gặp vấn đề này
  • 33 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zzxc

more options

Firefox doesn't work properly as a static button on the Windows 7 taskbar. When you close the main window of Firefox, the Downloads window stays open. Because this is a Firefox window that is still open, you can't start up another main window of Firefox without first closing the Downloads window. This is contrary to the design expectations of Windows 7's taskbar.

This happened

Every time Firefox opened

== I installed Firefox on Windows 7

Firefox doesn't work properly as a static button on the Windows 7 taskbar. When you close the main window of Firefox, the Downloads window stays open. Because this is a Firefox window that is still open, you can't start up another main window of Firefox without first closing the Downloads window. This is contrary to the design expectations of Windows 7's taskbar. == This happened == Every time Firefox opened == I installed Firefox on Windows 7

Giải pháp được chọn

Double clicking the Firefox icon on the desktop (or using the start menu) will allow another 'main' window of Firefox to open - even if the download window is still open.

This behavior is corrected in the latest alpha versions of Firefox, so that closing the last 'main' window will exit the application - even if windows like Downloads are still active. (This will be corrected in Firefox 4.0, since Firefox minor updates only fix security and stability problems and don't introduce new behavior)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Double clicking the Firefox icon on the desktop (or using the start menu) will allow another 'main' window of Firefox to open - even if the download window is still open.

This behavior is corrected in the latest alpha versions of Firefox, so that closing the last 'main' window will exit the application - even if windows like Downloads are still active. (This will be corrected in Firefox 4.0, since Firefox minor updates only fix security and stability problems and don't introduce new behavior)