Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I check the pop-up blocker box in Options, but after a while I find it unchecked -- usually after I reopen the browser.

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

Firefox help said McAfee can change preferences, but when I clicked on the link it provided in response to that problem (the link said ``Pop-up Blocker), it didn't discuss the anti-virus issue. I don't know if McAfee is the problem, though. And the problem of finding the pop-up box unchecked has persisted through several Firefox software updates.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options