Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I delete firefox on linux

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello, I would like to delete firefox version 3.0.17 from a linux computer but unsure of how to do it. Can anybody help me solve this? Thanks

User Agent

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; FunWebProducts; GTB0.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30618; InfoPath.2)

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Is that a Firefox version that you installed yourself or one installed via the repositories of your Linux distribution? If the latter is the case then you need to remove Firefox there. If you installed Firefox yourself then you can delete the Firefox program directory.