Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Very slow at loading any website if it loads at all

  • 1 trả lời
  • 21 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AnonymousUser

more options

Everytime I load Firefox , lately it has been very slow at loading a website and sometimes it take so long that it times out. It has also looked like it loaded a wed page but it will not load the whole page

This happened

Every time Firefox opened

== a couple days ago

Tất cả các câu trả lời (1)

more options