Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox can't establish a connection to the server at ph.yahoo.com.

  • 1 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 369 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zzxc

more options

Firefox can't establish a connection to the server at ph.yahoo.com.

This happened

Every time Firefox opened

== trying to install

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If you aren't able to connect in Firefox, but can connect with other programs, the most common cause is a firewall. See Configure firewalls so that Firefox can access the Internet for instructions on configuring firewalls.

Other possibilities for broken connections include:

For other causes, see Websites don't load - troubleshoot and fix error messages