Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

ALT-SHIFT-LEFT got remapped to 'select tab to the left' out of the blue

more options

ALT-SHIFT-LEFT has been 'select word backwards' for years, at least on macs. And so it was on FF too. Now they suddenly decided to re-map it to 'select left tab'. There was already a key for that - CMD-ALT-LEFT. Which also works for the right, whereas ALT-SHIFT-RIGHT does nothin

ALT-SHIFT-LEFT has been 'select word backwards' for years, at least on macs. And so it was on FF too. Now they suddenly decided to re-map it to 'select left tab'. There was already a key for that - CMD-ALT-LEFT. Which also works for the right, whereas ALT-SHIFT-RIGHT does nothin

Được chỉnh sửa bởi fritzthecat4 vào

Giải pháp được chọn

Hi, this issue has been linked to the Tree Style Tabs extension. Not sure whether there was a coincidence of updates or if it interacts with Firefox 127 in an unexpected way.

https://connect.mozilla.org/t5/discussions/option-shift-arrow-now-switches-tabs-since-v-127/td-p/59298

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Hi, this issue has been linked to the Tree Style Tabs extension. Not sure whether there was a coincidence of updates or if it interacts with Firefox 127 in an unexpected way.

https://connect.mozilla.org/t5/discussions/option-shift-arrow-now-switches-tabs-since-v-127/td-p/59298

Hữu ích?

more options

Phew, emergency over 😆 - you are totally right @jscher2000 and thanks for that

I almost ditched FF because of this, the solution is discussed in this github issue https://github.com/piroor/treestyletab/issues/3575

Hữu ích?

more options

Thank you for reporting back with that link. Hopefully others will find it more easily now.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.