Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Most recently used tab order not working in Windows Firefox 126.0.1

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
more options

Hello, it seems that cycling through tabs in most recently used order is not working for me. I am running version 126.0.1 on Windows and I have the "Ctrl+Tab cycles through tabs in recently used order" option enabled on my settings page. I have only noticed this issue in the past week or so, and so I am wondering if this feature is broken in the most recent release and if there is anything I can do to get the feature to work again until the bug is fixed in a future version.

Hello, it seems that cycling through tabs in most recently used order is not working for me. I am running version 126.0.1 on Windows and I have the "Ctrl+Tab cycles through tabs in recently used order" option enabled on my settings page. I have only noticed this issue in the past week or so, and so I am wondering if this feature is broken in the most recent release and if there is anything I can do to get the feature to work again until the bug is fixed in a future version.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.