Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Built in print dialog...

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Agent virtuel

more options

Hi, I would like to use my computer's built in print dialog instead of the one that pops up in FireFox. I know there is a button at the bottom of the dialog that allows me to choose my system print dialog, but when it comes up there is no way to view the number of pages like when I print from other apps.

I tried to use some online instructions using about:config, but it doesn't change anything. I would like to know how to turn off the FireFox dialog permanently. It only started happening in the last few FireFox updates.

I am running a 2010 Mac Pro in Mojavé and am using FireFox Version 115.11.0esr (64-bit). Please help. I need to see how many pages I'm about to print so I can decide which ones I want to actually print.

Thank you,

Jeff Hohner

Hi, I would like to use my computer's built in print dialog instead of the one that pops up in FireFox. I know there is a button at the bottom of the dialog that allows me to choose my system print dialog, but when it comes up there is no way to view the number of pages like when I print from other apps. I tried to use some online instructions using about:config, but it doesn't change anything. I would like to know how to turn off the FireFox dialog permanently. It only started happening in the last few FireFox updates. I am running a 2010 Mac Pro in Mojavé and am using FireFox Version 115.11.0esr (64-bit). Please help. I need to see how many pages I'm about to print so I can decide which ones I want to actually print. Thank you, Jeff Hohner

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hello

about:config print.prefer_system_dialog

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.