Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Copy Paste not working at all

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

I cannot copy anything from the Firefox browser. Copying works in every other application on my PC. Running Windows 11 Home and Firefox 126.0.1 (64 bit). I can copy things from other applications such as wordpad or Chrome and paste them into Firefox, but as I said, cannot copy anything from Firefox itself. Highlighting text in Firefox gives me the option to copy it, but when I do that and then try to paste it elsewhere, the paste option is grayed out. I have already tried a refresh of Firefox and a complete uninstall and reinstall. This issue has persisted for months, but today was the day I set aside time to fix it, and thus far I have failed. Please help me restore full functionality to Firefox!

I cannot copy anything from the Firefox browser. Copying works in every other application on my PC. Running Windows 11 Home and Firefox 126.0.1 (64 bit). I can copy things from other applications such as wordpad or Chrome and paste them into Firefox, but as I said, cannot copy anything from Firefox itself. Highlighting text in Firefox gives me the option to copy it, but when I do that and then try to paste it elsewhere, the paste option is grayed out. I have already tried a refresh of Firefox and a complete uninstall and reinstall. This issue has persisted for months, but today was the day I set aside time to fix it, and thus far I have failed. Please help me restore full functionality to Firefox!

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.