Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to delete malware software

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

results found for ‘Avast has found a malware software on my computer & is blocking firefox from opening it. Which is fine. But how do I totally delete this? The url is https://quicklivenews.com/news/images/fav_news_search.ico and the threat name is URL:Blacklist. The Process is C:\Program Files|Mozilla Firefox\firefox.exe and was detected by Web Shield. I've rescanned my computer & have run CCleaner. HELP!!!

results found for ‘Avast has found a malware software on my computer & is blocking firefox from opening it. Which is fine. But how do I totally delete this? The url is https://quicklivenews.com/news/images/fav_news_search.ico and the threat name is URL:Blacklist. The Process is C:\Program Files|Mozilla Firefox\firefox.exe and was detected by Web Shield. I've rescanned my computer & have run CCleaner. HELP!!!

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.