Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I am not able to import my bookmarks from HTML though I have exported them in a HTML file

more options

Hey,

I have previously exported my bookmarks in an HTML file. When reinstalling Firefox, I tried to import them using the HTML backup file. It says that 309 bookmarks have been found, but nothing changes on the bookmarks bar, still showing the "Import bookmarks" bookmark. These are very important bookmarks I would really like to get back, can you help me please ?

Hey, I have previously exported my bookmarks in an HTML file. When reinstalling Firefox, I tried to import them using the HTML backup file. It says that 309 bookmarks have been found, but nothing changes on the bookmarks bar, still showing the "Import bookmarks" bookmark. These are very important bookmarks I would really like to get back, can you help me please ?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

No worries, I have finally found them under Bookmarks Menu. I thought it would directly appear in the Bookmark Toolbar. Sorry for the noise, have a great day !

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

No worries, I have finally found them under Bookmarks Menu. I thought it would directly appear in the Bookmark Toolbar. Sorry for the noise, have a great day !

Hữu ích?

more options

Thank you for reporting back. Hopefully they can improve this in the future.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.