Where did you install Firefox from? Help Mozilla uncover 3rd party websites that offer problematic Firefox installation by taking part in our campaign. There will be swag, and you'll be featured in our blog if you manage to report at least 10 valid reports!

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Picture in picture not working

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Raymond Boheme

more options

Whenever I use the picture in picture feature, it always opens up in a bigger tab instead of the floating PiP. I am unable to adjust the sizing whatsoever. Is there a way to get around that?

Whenever I use the picture in picture feature, it always opens up in a bigger tab instead of the floating PiP. I am unable to adjust the sizing whatsoever. Is there a way to get around that?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Show the issue. Provide links, screenshots, and steps to replicate the issue.

Hữu ích?

more options

jonzn4SUSE said

Show the issue. Provide links, screenshots, and steps to replicate the issue.

Raymond Boheme said

Whenever I use the picture in picture feature, it always opens up in a bigger tab instead of the floating PiP. I am unable to adjust the sizing whatsoever. Is there a way to get around that?

This is what happens when I press the picture in picture button on Youtube. I've also tried it on different streaming services and the same thing happens.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.