Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Touch Keyboard not working in Firefox

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

I have windows 10 pro (64), 22H2 OS build 19045.4170, Windows Feature Experience Pack 1000.19054.1000.0 and latest Firefox (125.0.3) installed on A HP Pavilion Notebook 17 F121DS, Serie 5CD4355YDX. Touch Keyboard (not to be confused with on-screen) opens and closes immediately; sometimes, on the first occurrence, it stays open long enough to be able to click on a text field and then disappears. "On screen keyboard" works fine as does "Touch keyboard" in Edge and Chrome and all other Apps. Since this is a recent occurrence, and a lot of odd changes took place after the last FF update, I have reverted to Firefox 124, after this did not work also did a restore to last Restore Point from April. No change! I have consulted the [1754973] as well as [1750584] , but these did not help me much further. Any suggestions or is there a bug?

I have windows 10 pro (64), 22H2 OS build 19045.4170, Windows Feature Experience Pack 1000.19054.1000.0 and latest Firefox (125.0.3) installed on A HP Pavilion Notebook 17 F121DS, Serie 5CD4355YDX. '''Touch Keyboard''' (not to be confused with on-screen) opens and closes immediately; sometimes, on the first occurrence, it stays open long enough to be able to click on a text field and then disappears. "On screen keyboard" works fine as does "Touch keyboard" in Edge and Chrome and all other Apps. Since this is a recent occurrence, and a lot of odd changes took place after the last FF update, I have reverted to Firefox 124, after this did not work also did a restore to last Restore Point from April. No change! I have consulted the [[https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1754973|bug 1754973]] as well as [[https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1750584|bug 1750584]] , but these did not help me much further. Any suggestions or is there a bug?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.