Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Disabling update nag screen

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

I've got a really old MacBook Pro that's still running 10.13, and Firefox has started displaying a nag screen telling me that this version is no longer supported, and to install a newer version of MacOS.

Is there something in the advanced settings that will stop it nagging me? I now know it's not going to get any more updates, there's no need to keep telling me every 20 minutes...

(Note to the devs: a "don't remind me again" checkbox would be nice for things like this!)

I've got a really old MacBook Pro that's still running 10.13, and Firefox has started displaying a nag screen telling me that this version is no longer supported, and to install a newer version of MacOS. Is there something in the advanced settings that will stop it nagging me? I now know it's not going to get any more updates, there's no need to keep telling me every 20 minutes... (Note to the devs: a "don't remind me again" checkbox would be nice for things like this!)

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

You can enable the ManualAppUpdateOnly enterprise policy, documentation is linked in about:policies.

Hữu ích?

more options

Thanks for the reply, but unfortunately enterprise policies aren't enabled on my browser so this doesn't help.

Hữu ích?

more options

Enterprise policies can be enabled on any browser that you have control over.

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

julian.templeman said

I've got a really old MacBook Pro that's still running 10.13, and Firefox has started displaying a nag screen telling me that this version is no longer supported, and to install a newer version of MacOS.
Are you using Firefox 115.x.x ESR (current is 115.10.0esr) or the 115.0.3 Release? as the Fx 115 ESR should not be getting nags that the version is no longer supported when it is still getting updates. The last major update for Fx 115 ESR will be 115.15.0esr in September 2024. https://www.mozilla.org/firefox/all/#product-desktop-esr


https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-users-macos-1012-1013-1014-moving-to-extended-support The most current you can use on macOS 10.12, 10.13, 10.14 is Fx 115 ESR as Firefox 116.0 and later requires macOS 10.15 or later to run.

Được chỉnh sửa bởi James vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.