Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to use Advanced Preferences (about:config) to select 'Manual proxy configuration' setting

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

I want to use the Advanced Preferences (about:config) to select 'Manual proxy configuration' setting. I have been able to set the HTTP Proxy and associated port but I am unable to find the setting in Advanced Preferences that will select Manual proxy configuration. Could someone please help. Thanks

I want to use the Advanced Preferences (about:config) to select 'Manual proxy configuration' setting. I have been able to set the HTTP Proxy and associated port but I am unable to find the setting in Advanced Preferences that will select Manual proxy configuration. Could someone please help. Thanks
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

This is about this pref:

  • network.proxy.type => DIRECT=0; MANUAL=1; PAC=2; WPAD=4; SYSTEM=5;

Easiest is to use the Proxy policy (Mode key fort the type) to set all proxy parameters.

Hữu ích?

more options

Thanks for your prompt reply cor-el. Unfortunately this setting is the only one that appears to be locked - see image uploaded. I have tried running Firefox as a local admin but the setting is still locked. Do you know how I can unlock this setting? Thanks

Hữu ích?

more options

jon.christian said

tried running Firefox as a local admin

Never run a browser as admin.

Check for active enterprise policies in about:policies or an autoconfig file in the installation folder.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.