Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When searching with google it always opens a new Tab with some not working Address

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When searching with google it always opens a new Tab with some not working Address. Whether i just search or click on pictures or look at a picture more in detail it always opens this tab: Look at picture: At this point it is really annoying and in the settings of the browser i don't seem to find a solution. Please help.

When searching with google it always opens a new Tab with some not working Address. Whether i just search or click on pictures or look at a picture more in detail it always opens this tab: Look at picture: At this point it is really annoying and in the settings of the browser i don't seem to find a solution. Please help.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Hữu ích?

more options

zeroknight said

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Unfortunately yes it does

Hữu ích?

more options

Does it only happen on Google search results?

Does it still happen with the ESR version (115)?

Try disabling any third-party antivirus or security software, this may require rebooting into Windows Safe Mode (networking enabled).

Hữu ích?

more options

You can check the connection settings and check for possible issues with a Proxy or VPN service.

  • Settings -> General -> Network: Connection -> Settings

If you do not need to use a Proxy to connect to internet, select "No Proxy" if "Use the system proxy settings" or one of the others do not work properly.

See also:

You can do a malware scan, just to be sure.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.