Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to not share session cookies between tabs

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
more options

Hi,

We have an application where we do not want to share the session cookies between tabs. Is this possible? If above answer is yes, next we would like to filter out some cookies by name that should not be shared across tabs. Meaning, we want some cookies that can be shared across tabs and some should not be shared.

Thanks in advance

Hi, We have an application where we do not want to share the session cookies between tabs. Is this possible? If above answer is yes, next we would like to filter out some cookies by name that should not be shared across tabs. Meaning, we want some cookies that can be shared across tabs and some should not be shared. Thanks in advance

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.