Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Amazon Parent Dashboard not functioning on Firefox (but works on Chrome)

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi benshakespeare

more options

Anyone else had the problem of not being able to sign in to the Amazon Parent Dashboard via Firefox? But works on Chrome. Same on desktop and android versions of Firefox.

Amazon chat support not helpful and just told me to use Chrome!

Anyone else had the problem of not being able to sign in to the Amazon Parent Dashboard via Firefox? But works on Chrome. Same on desktop and android versions of Firefox. Amazon chat support not helpful and just told me to use Chrome!

Giải pháp được chọn

benshakespeare said

via a private browsing window, it will log in.

Try disabling your extensions, they usually don't run in private tabs unless explicitly allowed.

When it tries to open in a normal window it runs through the app briefly

You can avoid this by going to Settings > Open links in apps > Never.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Try clearing site cookies and disabling Tracking Protection for the site.

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Hữu ích?

more options

The site now works on Firefox desktop but not Android. I have tracked it down to something related to the Amazon App when working alongside Firefox. When I force a login to https://www.amazon.co.uk/parents/ via a private browsing window, it will log in. When it tries to open in a normal window it runs through the app briefly before going back to Firefox. When this happens, it will not load.

When I set Chrome as my default browser on Android, it all works.

I could not see a way of putting Firefox Android into a Safe/Troubleshoot mode.

Anyone with any ideas?

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

benshakespeare said

via a private browsing window, it will log in.

Try disabling your extensions, they usually don't run in private tabs unless explicitly allowed.

When it tries to open in a normal window it runs through the app briefly

You can avoid this by going to Settings > Open links in apps > Never.

Hữu ích?

more options

I don't have any extensions but this worked: You can avoid this by going to Settings > Open links in apps > Never.

Thanks for your help!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.