Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Viewport in the devtools going out of bounds when resizing the viewport

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
more options

Hello everyone, I’m a fan of Firefox due to its efficient handling of webpage caching and memory management. However, I often find myself switching back to the Chromium-based Edge browser due to one specific feature in its DevTools. In Edge, when I resize the viewport, it stops at a certain limit. If I want to resize it further, I can zoom out and then continue resizing. I find this feature very useful. Is there a way to have similar functionality in Firefox? I’m currently using the Firefox Developer Edition.

Hello everyone, I’m a fan of Firefox due to its efficient handling of webpage caching and memory management. However, I often find myself switching back to the Chromium-based Edge browser due to one specific feature in its DevTools. In Edge, when I resize the viewport, it stops at a certain limit. If I want to resize it further, I can zoom out and then continue resizing. I find this feature very useful. Is there a way to have similar functionality in Firefox? I’m currently using the Firefox Developer Edition.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.