Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

keyboard problem with gmail composer

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 25 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

Since few days I experienced a strange beaviour on my firefox:

if I press and keep pressed a key, say backspace or left arrow or just a letter key, then usually I see repetitions, e.g. fast erasing back, fast moving back and forward or just typing something like:

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

In my gmail composer this does not happens anymore, and if I need to erase a word I need to repetitely press and relase backspace key.

I erased firefox and make a fresh install, via snap, with completely new profile, but the problem remains. It does not seem to appear on other places, for instance when typing this question everything is fine. If I use gmail with other browser (same pc) then all is fine.

I have ubuntu with all updates regurarly installed, uname -a give me Linux mypc 5.15.0-101-generic #111-Ubuntu SMP Tue Mar 5 20:16:58 UTC 2024 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux


How can I fix this? Where I have to look?

Since few days I experienced a strange beaviour on my firefox: if I press and keep pressed a key, say backspace or left arrow or just a letter key, then usually I see repetitions, e.g. fast erasing back, fast moving back and forward or just typing something like: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa In my gmail composer this does not happens anymore, and if I need to erase a word I need to repetitely press and relase backspace key. I erased firefox and make a fresh install, via snap, with completely new profile, but the problem remains. It does not seem to appear on other places, for instance when typing this question everything is fine. If I use gmail with other browser (same pc) then all is fine. I have ubuntu with all updates regurarly installed, uname -a give me Linux mypc 5.15.0-101-generic #111-Ubuntu SMP Tue Mar 5 20:16:58 UTC 2024 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux How can I fix this? Where I have to look?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

It should be fixed in version 125 currently in Beta (Bug 1880619). You can avoid it by using native Wayland.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.