Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Mozilla Firefox account

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 42 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi. I need help. I was work in company Zanzarra. I haved corporated email '[edited] @zanzarra.com'. Today i not work in Zanzarra, and access to account not found. [edited] @zanzarra.com - this primary email, [edited] @gmail.com - this second email.

Please change primary email to [edited] @gmail.com . I used account to brouser data (Bookmarks, history). Thanks.

Hi. I need help. I was work in company Zanzarra. I haved corporated email '[edited] @zanzarra.com'. Today i not work in Zanzarra, and access to account not found. [edited] @zanzarra.com - this primary email, [edited] @gmail.com - this second email. Please change primary email to [edited] @gmail.com . I used account to brouser data (Bookmarks, history). Thanks.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi James vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You can only make another email address the primary email if you still have access to the current primary address, otherwise you need to create a new Mozilla Account with an email address you can confirm.


You can add a secondary email address and confirm this email address. Once this email address has been confirmed, you can make the secondary email address your primary email address.

Hữu ích?

more options

I notice that you use an older Firefox 116.0.2 version and not the current release (124.0.2). Has your Linux distro reached EOL and no longer receives updates?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.