Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't access bispebjerghospital.dk with max protection

 • 1 trả lời
 • 0 gặp vấn đề này
 • 2 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi Janus Troelsen

more options

I want to visit http://bispebjerghospital.dk/ . I have seen on https://www.whatsmydns.net/#A/www.bispebjerghospital.dk that it's DNS isn't propagating correctly, so I turned on "MAX PROTECTION" for DNS, hoping that it would let me see the site.

But Firefox showed me "Unexpected error" the first time I went to the site. And then I clicked 'always allow' and now it just spins and spins with no response visible.

How can I visit the website from one of the countries with red X's on whatsmydns?

I want to visit http://bispebjerghospital.dk/ . I have seen on https://www.whatsmydns.net/#A/www.bispebjerghospital.dk that it's DNS isn't propagating correctly, so I turned on "MAX PROTECTION" for DNS, hoping that it would let me see the site. But Firefox showed me "Unexpected error" the first time I went to the site. And then I clicked 'always allow' and now it just spins and spins with no response visible. How can I visit the website from one of the countries with red X's on whatsmydns?

Giải pháp được chọn

Ah, seems that Cloudflare can't resolve it either, that explains it:

``` janus@janus-ux305ca ~ % curl -H 'accept: application/dns-json' 'https://cloudflare-dns.com/dns-query?name=bispebjerghospital.dk&type=A' | jq .

 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                Dload Upload  Total  Spent  Left Speed

100 166 100 166 0 0 16 0 0:00:10 0:00:10 --:--:-- 43 {

 "Status": 2,
 "TC": false,
 "RD": true,
 "RA": true,
 "AD": false,
 "CD": false,
 "Question": [
  {
   "name": "bispebjerghospital.dk",
   "type": 1
  }
 ],
 "Comment": [
  "EDE(22): No Reachable Authority"
 ]

} ```

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Ah, seems that Cloudflare can't resolve it either, that explains it:

``` janus@janus-ux305ca ~ % curl -H 'accept: application/dns-json' 'https://cloudflare-dns.com/dns-query?name=bispebjerghospital.dk&type=A' | jq .

 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                Dload Upload  Total  Spent  Left Speed

100 166 100 166 0 0 16 0 0:00:10 0:00:10 --:--:-- 43 {

 "Status": 2,
 "TC": false,
 "RD": true,
 "RA": true,
 "AD": false,
 "CD": false,
 "Question": [
  {
   "name": "bispebjerghospital.dk",
   "type": 1
  }
 ],
 "Comment": [
  "EDE(22): No Reachable Authority"
 ]

} ```

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.