Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Browser

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I'm still running Firefox under Windows 7. I've now connected a new monitor with a resolution of 2660 x 1080 using an HDMI cable (previously DVI), and since then I've had major problems setting up websites. the websites are only partially built and I have to reload several times. Can you help me?

I'm still running Firefox under Windows 7. I've now connected a new monitor with a resolution of 2660 x 1080 using an HDMI cable (previously DVI), and since then I've had major problems setting up websites. the websites are only partially built and I have to reload several times. Can you help me?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Try changing DNS over HTTPS (DoH) to "Off" or "Max Protection" and in Connection Settings change "Use system proxy settings" to "No proxy".

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Hữu ích?

more options

This happens if you block CSS files.

You can check the Web Console (Tools -> Web Developer) for messages about blocked content and about the presence of mixed or unsafe content.

You can check the Network Monitor to see if content is blocked or otherwise fails to load.

If necessary use "Ctrl+F5" or "Ctrl+Shift+R" (Mac: Command+Shift+R) to reload the page and bypass the cache to generate a fresh log.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.