Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

FF automatically maximizes newly detached tabs

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 29 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

When I try to detach a tab, so that it's a new window, by dragging the tab downward so it isn't on the tab bar. After I let go a new window is created for that tab that I dragged, however it also maximizes the window, which disorients my work flow. Is there any way I can detach a tab into a new window and not have it maximized automatically?

When I try to detach a tab, so that it's a new window, by dragging the tab downward so it isn't on the tab bar. After I let go a new window is created for that tab that I dragged, however it also maximizes the window, which disorients my work flow. Is there any way I can detach a tab into a new window and not have it maximized automatically?

Giải pháp được chọn

Install Change New Maximized Window to Resizable, click on it in the extension panel, change "Override automatic sizing" to "Set my preferred width/height based on this window" then click "Save changes".

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Is your current window maximized ?

Try to rename/remove xulstore.json in the Firefox profile folder with Firefox closed.

You can use the button on the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page (Root directory).

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Install Change New Maximized Window to Resizable, click on it in the extension panel, change "Override automatic sizing" to "Set my preferred width/height based on this window" then click "Save changes".

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.