Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Your browser is being managed by your organisation.

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 105 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jj.7

more options

In settings, my default browser setting is greyed out and I have "Your browser is being managed by your organisation". The default browser is locked to Firefox.

I have tried various fixes in these help pages but nothing works to get rid of the default browser lock or the "Your browser is being managed by your organisation."

I delete the key in Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies but it repopulates as soon as I reboot.

For information I have TOR browser as well but there appear to be no issues there. Only problems in Firefox

Can anyone help and unlock my browser default to Firefox?

In settings, my default browser setting is greyed out and I have "Your browser is being managed by your organisation". The default browser is locked to Firefox. I have tried various fixes in these help pages but nothing works to get rid of the default browser lock or the "Your browser is being managed by your organisation." I delete the key in Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies but it repopulates as soon as I reboot. For information I have TOR browser as well but there appear to be no issues there. Only problems in Firefox Can anyone help and unlock my browser default to Firefox?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

jj.7 said

I delete the key in Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies but it repopulates as soon as I reboot.

You can use tools like Sysinternals "Process Monitor" to see what is changing registry values.

Hữu ích?

more options

I am a non tech user so this is beyond me. I just would like Mozilla to unlock my browser always defaulting to firefox. Perhaps uninstalling Firefox will help?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.