Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Delete my secondary email from and old and lost account.

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 35 lượt xem
more options

Hello Team.

I have an old Firefox Mozilla account, but I can't recall the primary email associated with it. However, I do know that my current email is listed as a secondary email on that account. I would like to unlink my current email from that account. What steps should I take to do so? Thank you

Hello Team. I have an old Firefox Mozilla account, but I can't recall the primary email associated with it. However, I do know that my current email is listed as a secondary email on that account. I would like to unlink my current email from that account. What steps should I take to do so? Thank you

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.