Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Address Bar Text Is Too Small

  • 4 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Address bar and tool bar text is very small and too hard to read. How can I make it larger?

Address bar and tool bar text is very small and too hard to read. How can I make it larger?

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Is this only a problem with the location/address bar ?

Can you attach a screenshot?

Hữu ích?

more options

I have this same issue this morning! I received a notice to shut down my computer for updates to take effect. I did shut down last night and when I got on the computer this morning my explorer, desktop, the address/search bar in firefox, etc is way too small for me to work today! I can't see the text clearly! I work on the computer all day and this is critical for me to fix. Please help!

Hữu ích?

more options

You can adjust display scaling in Windows settings.

Hữu ích?

more options

You can look at this thread:

  • /questions/1384204 Since the last update, the Firefox screen does not fit my system setting(125%)

If setting browser.display.os-zoom-behavior = 0 doesn't work for you then you can create a new Number pref in about:config and set its value to 100. Paste ui.textScaleFactor in the search bar and select the Number radio button and click the '+' button to add the new Number pref, enter the value (100) and click the blue OK button to confirm.

  • about:config => ui.textScaleFactor = 100

You can open about:config via the location/address bar. On the warning page, click "Accept the Risk and Continue" to open about:config.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.