Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When I want Firefox to display a file, I run 'firefox file &', and firefox creates a new tab displaying that file - but no longer

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 27 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I usually have firefox running. Sometimes I want to display a file on my computer in firefox. Until today (don't know what happened today) I could; firefox would add a new tab for display of that file. Now it gives me an error, reports, 'Firefox is already running, but not responding. To use Firefox, you must first close the existing Firefox process, restart your device, or use a different profile'. This is inconvenient.

I usually have firefox running. Sometimes I want to display a file on my computer in firefox. Until today (don't know what happened today) I could; firefox would add a new tab for display of that file. Now it gives me an error, reports, 'Firefox is already running, but not responding. To use Firefox, you must first close the existing Firefox process, restart your device, or use a different profile'. This is inconvenient.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

What OS? What Desktop? X11 or Wayland? What version of Firefox? What type of file are you trying to open? I was able to open a text file on my desktop. see screenshot I then ran the cmd again and it just opened a 2nd tab in the window that was already opened. see screenshot

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

Are you using the -no-remote command-line parameter as that makes it impossible to open an external link?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.