Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

PTL network will not play live tv

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
more options

The PTL network stopped working for playing live tv, it's the only live broadcast I have trouble with, all other PTL network features work fine, it does not matter what performance setting is used.

The PTL network stopped working for playing live tv, it's the only live broadcast I have trouble with, all other PTL network features work fine, it does not matter what performance setting is used.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.