Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why is hovering over URLs intermittent?

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

In regular web pages, I'm able to hover over an URL / picture w/ URL behind it, etc.... It shows up on the status bar at the bottom of the page (that's what it used to be called). Sometimes I can't.

Somewhere around the same time as I started noticing this, I had just upgraded to a Win11 computer. So, when I try to hover over a suspicious link, I get nothing!

Is there code these people can put in that shields them from hover? So, we can't see what we're getting into? If so, then I presume if I can't hover, don't click... Right?

TIA

In regular web pages, I'm able to hover over an URL / picture w/ URL behind it, etc.... It shows up on the status bar at the bottom of the page (that's what it used to be called). Sometimes I can't. Somewhere around the same time as I started noticing this, I had just upgraded to a Win11 computer. So, when I try to hover over a suspicious link, I get nothing! Is there code these people can put in that shields them from hover? So, we can't see what we're getting into? If so, then I presume if I can't hover, don't click... Right? TIA

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.